Sunday, September 7, 2014

Introduction

For some reason my mother, Verla Williams, never got around to putting together a booklet for the SANDER family as she had done for all of the other branches of the family. She had gathered together the information and put it in a loose-leaf binder which I recently received. Hopefully at this point she won't feel she has to print out booklets as all of the material that would have gone into the booklet will be posted online here.

This blog contains information on the ancestors and descendants of Brede Bredesen SANDER and his wife Karen (Huseby) SANDER. It includes maps, pedigree and descendant charts, family group sheets, censuses, and numerous photos.

Please feel free to contact me if you have any additional information or corrections.

Mark D. Williams, D.M.A.
1393 Kim Pl.
Minden, NV 89423
voxdoc@yahoo.com

UPDATE (14 Nov 2018): I am excited to announce the publication of a brief (about 20 pages) biography and family history of Brede Bredesen Sander on Amazon.com. It is illustrated with contemporary photos and contains over 100 footnotes linked to relevant primary and secondary sources. Available in both Kindle ($2.99) or trade paperback ($5.99) editions.

Saturday, September 6, 2014

Map of Norway with Counties and Towns


Norway map. Image courtesy of Verla Williams.

Friday, September 5, 2014

Grue, Hedmark, Norway

The SANDER family is from the kommune of Grue, in the county of Hedmark in Norway. Grue is part of the traditional region of Solør, which consists of the valley between Elverum in the north and Kongsvinger in the south.


Hedmark county, Norway. Image courtesy of Wikipedia.


Grue kommune, Hedmark, Norway. Image courtesy of Wikipedia.

Thursday, September 4, 2014

The SANDER Farm

Unfortunately Google Maps does not provide an exact location for the SANDER farm. However, you can get a general idea of the location from the two images below. The first shows how close the SANDER farm is to the town of Brandval. An "X" marks the general location of the SANDER farm.


Approximate location of the SANDER farm, Grue, Hedmark, Norway. Image courtesy of Google Maps.

The following is a satellite image zooming in a little closer. At the top center of the image is the Digernes farm. As you travel in a southeasterly direction along FV370 (Nuggursvegen), the next farm at which one arrives is the Melby farm. In the lower right hand corner of the image is the SANDER farm.


SANDER farm, Grue, Hedmark, Norway. Image courtesy of Google Maps.

Recently I received a photograph of the SANDER farm taken by Verla Williams in 1986. That year, she and Vincent Williams were in Norway during his sabbatical.


SANDER farm (Grue, Hedmark, NOR: 4 Jun 1986). Image courtesy of Verla Williams.

Wednesday, September 3, 2014

"SANDER," Grueboka

The following are pages regarding the Sander farm from the bygdebok for Grue, Hedmark. At this time I am uncertain from which volume they come. Notice in the illustration it is clear that the house and the barn are the same buildings in the photo above taken by Verla Williams in 1986.


Harald Hveberg, "SANDER," Grueboka (1948, 1949), 410-411. Image courtesy of Verla Williams.


Harald Hveberg, "SANDER," Grueboka (1948, 1949), 412-413. Image courtesy of Verla Williams.


Harald Hveberg, "SANDER," Grueboka (1948, 1949), 414-415. Image courtesy of Verla Williams.

SANDER

I 1570-årene ble navnet skrevet "Sandem-Sandheimr," i 1632 "Sand Aker" (helst en feilskrivning). I 1616 skrev de Sander, og den skrivemåten har holdt seg siden. Men skal en holde seg til det mest naturlige må "Sandheimer" være det rette. Jordsmonnet er ren leirjord, så navnet kan ikke komme av jordarten på gården. Men det tør hende at det samme er tilfelle her som på Viker, at rådelet har vært avgjørende: Skasåa munner ut i Nuguren ved Sander-landet og har lagt av store sandbanker utenfor. De strekker seg fra Sander-landet nesten til Botner or Røy. Gamle folk kan fortelle at her på Sander-grunnene var det et usedvanlig rikt fiske, særlig på sik, men også av åbor, mort, slom og brasme. I riktig gammel tid var det mest ørret. Det heter i 1667 at Sander hadde rikt fiske.

Det var nok en bøyning av Skasåa som laget rådele mellom de gamle storgårdene Digernes og Berger, eller mellom de utskilte gård-parter Sander og Grobøl. Fra buktningen gikk linjen over åsryggen til ei bukt av Glåma. Vestover strekker Sander seg til Rya og Rytjernet, og der lå Sanderberget. Sander kan skrive seg fra vikingtiden, men opphavet ligger helst i eldre middelalder.

Gården føres opp som øygods i 1577, og med 9 sk. skyld. Herav var 3 sk. krongods og 6 sk. bondegods, senere 1 hud med 4 sk. krongods. Eier av bondegodset og bygsler var gamle Jon Digernes og etter ham sønnen Finn Jonsen til 1631. På Finnskogen lever et minne etter Finn, nemlig Finnsetra. True, Nils Jonsens kone, kjøpte kronsgods-parten i Sander samtidig med kjøpet av Melby. Ved arveskiftet gikk eiendommen over til Berger Jonsen. Det var Berger som sto for eiendommen i 1657. Eiendommen fødde da 2 hester, 9 kuer, 8 sauer, 7 geiter og 2 svin. I 1661 hadde kronen tatt eller fått sine 4 sk. tilbake. Berger måtte bygsle dem. Sønnen til Berger het Rasmus. Han var født i 1638, og det var han som var eier av bondegodset i 1667. Gården hadde da hest og 10 storfe. De sådde 6 tn. korn og betalte 2 tn. i tiende. --Om Finnseter heter det at de høstet 1 lass høy og videre at seter og beite lå i Tilberget. Det som i dag heter Finnseterberget, het da Tilberget. "Til" kan ha flere betydninger, men i dette tilfelle sikter det helst hen på vannoppkommer som også avga tilløp for bekk. Den tiden var Finnseter og Digernesseter i sameie.

I 1689 heter det at fogden hadde "frigitt" 4 sk. krongods i Sander. Det var fogden Anders Simensen i Øvre Romerike som hadde ordnet dette. Rasmus Bergersen var død i 1684 og enken Gunvor Olsdatter satt i uskiftet bo til 1697. Det måtte da være hun som hadde fått futen til å frigi krongodset i gården. Paul Torstensen, som kom etter Gunvor på Sander, rådde som eier av 4 sk. også.

En får inntrykk av at det var rot og ugreie med eierretten både til krongods- og bondegodsbruker på Sander. Således ble fogden Jens Bang saksøkt av Didrik Jakobsen og fikk seg tildømt krongodset i 1672. I 1674 ble Gullik Hofoss stevnet for å ha oppgitt feilaktig eie i eiendommen. Og var det ugreie eierforhold på Sander på 1600-tallet, ble det verre enda på 1700-tallet. Av det en kan se av kildestoffet, måtte det være flere husstander som holdt til på Sander på samme tid -- oftest 3, kanskje flere. Det skulle tyde på at våningshuset på gården var bygd i gammel solørstil. Da de for noen år siden gravde ut den gamle hustomta, svarte det i tun og bygg til den gamle solørske.

Berger Rasmussen kunne bare hatt en sønn, men flere døtre. Sønnen måtte være død tidlig of Gunvor Rasmusdatter måtte så ta seg av gårdsbruker. Hun var ugift. -- Svigersønner eller svogre satt for det meste på gårder de hadde odel i og bygslet så arveloddene bort til dem som tok opphold på loddbruket. Slik var det på Sander også. Sander ble drevet som fellesbruk for mange. Gården kunne passe godt til slik bruksmåte også, den var nærmest det en kan kalle "smørgård."

I 1723 hadde gården 1 hest, 1 føll, 9 kuer, 6 sauer og 6 geiter. I 1798 6 hester, 18 kuer, 20 sauer, 14 geiter og 2 svin. Utsæden var i 1723 5 skj. bygg, 5 skj. blandkorn og 5 tønner havre, i 1798 1/4 skj. bygg, 1 skj. blandkorn og 13 tn. havre, i 1835 1/2 skj. bygg, 2 skj. blandkorn og 10 tn. havre. -- I 1723 var det kaptein Helm som bygslet alle loddpartene. I 1738 var det Erik Hansen Helgenes og Erik Bergersen Sander som satt med bygselen. Foret til den store buskapen må de ha hentet fra andre gårder. Det var ugjørlig å fø så mange dyr på Sander. 6 hester var det heller ikke bruk for på selve gården. Det var nok skogsdriftene brukerne spekulerte i, og til det lå Sander sentralt til.

Eierforholdene var det som nevnt vanskelig å holde rede på. I 1722 solgtes 3 sk. i Kaseng (den lå under Sander med denne skylden) til Sivert Sivertsen Øyn. De som skrev under skjøtet var Per Knutsen, N. Tronbøl, Gunvor Rasmusdatter, Gullik og Torsten Olssønner, Ola Olsen Sander (g. m. Mari Bergersdatter) samt Karen Torstensdatter. Slekta satt altså på Tronbøl, Øyn, Daler, Mo, Hofoss og Sander.

Kaptein Helm hadde lånt både Gunvor og Ola Olsen og Rasmus Torstensen Nes penger mot pant i eiendommen. Arveloddene var fremdeles ikke innløst. Helm var ikke av dem som lot en god forretning gå fra seg. Han slo eiendommen til seg, og i 1765 var det han som dominerte på Sander. Skogen sto full av 12 toms tømmer, kanskje også mastetrær. Og slikt skjønte Helm seg på. Nå var ikke alle loddeiere villig til å selge. Helm solgte til Peter Holter og han igjen til Ole Arntzen. Og han kunne greie det som andre sto opprådd med. -- En av loddeierne het Berger Olsen. Han holdt til huse på Sander. Han kom til å forsyne seg litt mye av avlingspartene som hørte Erik Bergersen til. Han ble anmeldt og fikk dom for tyveri: "mister sin hud i fengsel, betaler tvigjeld 16 rd. 2 ort 8 skil. og hans hovedlod forbrudt." Slik lød dommen i 1772. -- Hovedlodden ble solgt til Erik Hansen Helgenes, men det står intet nevnt om hva Arntzen fikk for gode råd.

År 1800 var Erik Hansen og Erik Bergersen de største eiere i eiendommen.

Det som er nevnt ovenfor er bare hovedlinjene i den handel og vandel som gjelder Sander. Slutten ble at skogen ble solgt fra gårdsbruket, og skogen ble fri for odels- og åsetesrett. Gården lå fremdeles i sameie og fremeles var det flere brukere på gården. I 1770-årene hadde Nils Eyvindsen kjøpt en part av krigsråd Arntzen. Han lot sønnen få bruksparten mot føderåd. I 1801 brukte Hans Eriksen en part og i 1845 skylddelte Brede Bredesen fra en del på 2 dr. 2 ort 5 skl. Erik og Ola fikk like store parter. Bruket utgjorde i skyld 7 dr. 1 ort 17 skl. Det var først etter at utskiftningen var utført at de tok til å bygge nye tun.


English translation (Google)

SANDER

In the 1570s the name was written "Sandem-Sandheimr," in 1632 "Sand Aker" (probably a mistake). In 1616 they wrote Sander, and the spelling has remained since. But one should stick to the most natural need "Sand Heimer" be right. The soil is pure clay soil, so the name can not come from the soil type on the farm. But it dares may as is the case here as the Coves, that rådelet has been crucial: Skasåa empties into Nuguren by Sander-country and added large sandbanks outside. They extend from Sander country almost to Botner or Roy. Old people can tell that here at Sander reasons there was an exceptionally rich fishing, especially on whitefish, but also of perch, roach, bream and SLOW. In right old time was the most trout. It states in 1667 that Sander had good fishing.

It was yet another inflection of Skasåa who made rådele between the ancient large farms Digernes and Berger, or between the separated farm-parties Sander and Grobøl. From the loop line went over the hill to a gulf of Glåma. Westward stretches Sander to Rya and Rytjernet and lay Sander Berget. Sander may arise from this era, but the parent is preferably in older medieval.

The farm entered as øygods in 1577, and by 9 cr. guilt. Of which were 3 cr. Crown land and 6 sk. peasant estate, later 1 skin with 4 sk. Crown land. Owner of peasant estate and leasehold was old Jon Digernes and after him his son Finn Jonsen to 1631. On Finnskogen lives a memory for Finn, namely Find Setra. True, Nils Jensen's wife, bought crown land-party Sandersville simultaneously with the acquisition of Melby. By inheriting shift went property over to Berger Jonsen. It was Berger who stood for the property in 1657. The property Fodder then 2 horses, 9 cows, 8 sheep, 7 goats and two pigs. In 1661, the krone had taken or had their 4 sk. back. Berger had leased them. The son of Berger called Rasmus. He was born in 1638, and it was he who was the owner of the peasant estate in 1667. The farm had when horses and 10 cattle. They sowed 6 tn. grain and paid 2 tn. in tithing. --Om Find Seats states that they harvested 1 lass high and further that seats and pastures lay in Tilberget. It is now called Find Seats Berget, then called Tilberget. "To" can have several meanings, but in this case aiming it at any hen on vannoppkommer which also exhaust inlet for brook. The time was Find Seats and Digernes Seats in condominium.

In 1689 states that the bailiff had "freed" 4 sk. crown land in Sandersville. It was bailiff Anders Simensen in Upper Romerike who had arranged this. Rasmus Bergersen had died in 1684 and widow Gunvor Olsdatter set in undivided estate to 1697. It then had to be she who had been bailiff to release the crown estate in the yard. Paul Torstensen, which came after Gunvor at Sander, ruled that the owner of 4 sk. too.

One gets the impression that there was clutter and puzzling with own right both to krongods- and peasant estate spends on Sander. Thus bailiff Jens Bang sued by Didrik Jakobsen and got himself tildømt crown estate in 1672. In 1674 was Gullik Hofoss sued for having declared falsely owning the property. And it was puzzling ownership of Sander in the 1600s, it became even worse in the 1700s. Of it one can see from the source material, it had to be more households who lived at Sander at the same time - usually three, maybe more. It would indicate that farm house was built in old Solør style. When they a few years ago dug out the old their house but, answered the courtyards and buildings at the old solørske.

Berger Rasmussen could only have had one son, but several daughters. The son was dead early of Gunvor Rasmusdatter had so take care of the farm use. She was unmarried. - Law or svogre sat mostly on farms they had inheritance in and leasehold as inheritance over to those who took up residence on the solder consumption. Such was the case at Sander too. Sander was operated as common use for many. The farm could be a good fit for such use way too, it was almost what you would call "butter farm."

In 1723 the farm had 1 horse, 1 colt, 9 cows, 6 sheep and 6 goats. In 1798, 6 horses, 18 cows, 20 sheep, 14 goats and 2 pigs. The planting was in 1723 5 fragile. barley, 5 cutting. mix corn and 5 barrels of oats, in 1798 1/4 scar. barley, 1 scar. mix corn and 13 tn. oats, in 1835 1/2 scar. barley, 2 cutting. mix corn and 10 tn. oats. - In 1723 there was Captain Helm as leasehold all solder parties. In 1738, it was Erik Hansen Weekend Fund and Erik Bergersen Sander who sat with the lease. Foret to the big cattle must have taken from other farms. It was impracticable to feed so many animals on Sander. 6 horses were not used for the actual farm. It was enough skogsdriftene users speculated, and it was Sander centrally.

Owner conditions were mentioned hard to keep track of. In 1722 sold 3 sk. in Kasenga (it lay under Sander with this guilt) to Sivert Sivertsen Øyn. Those who signed the deed were Per Knutsen, N. Tronbøl, Gunvor Rasmusdatter, Gullik and Torsten Olssønner, Ola Olsen Sander (g. m. Mari Bergersdatter) and Karen Torstensdatter. Plantain put words on Tronbøl, Øyn, Valleys, Mo, Hofoss and Sander.

Captain Helm had borrowed both Gunvor and Ola Olsen and Rasmus Torstensen Nes money secured on the property. Inheritance was still not cashed. Helm was not of those who were a good business go by. He hit the property to himself, and in 1765 it was he who dominated the Sander. The forest was full of 12 inch timber, and possibly mast trees. And such realized Helm at. Now was not all solder owners willing to sell. Helm sold to Peter Holter and he left to Ole Arntzen. And he could do it as others stood perplexed with. - One of solder owners named Berger Olsen. He held to accommodate the Sander. He came to help themselves a bit much of harvest parties heard Erik Bergersen to. He was reviewed and received a conviction for theft, "loses its skin in jail, pay tvigjeld 16 rd. 2 ort 8 slip. And his hovedlod prohibition." Such was the verdict in 1772. - Main Lodden was sold to Erik Hansen Weekend Enes, but it says nothing mentioned about what Arntzen got good advice.

1800 was Erik Hansen and Erik Bergersen the biggest owners of property.

What is mentioned above is only the main lines of the dealings concerning Sander. The end was that the forest was sold from the farm and the woods were free of allodial rights and åsetesrett. The farm still lay in co-owned and still there were multiple users on the farm. In the 1770s Nils Eyvindsen purchased a copy of the Council of War Arntzen. He let his son get use bulk towards derived from surrendered property. In 1801 Hans Eriksen spent a Party and in 1845 shared guilt Brede Bredesen from part 2 dr. 2 ort 5 saucer. Erik and Ola got equally large parties. Consumption amounted to guilt 7 dr. 1 ort 17 skl. It was only after the replacement was done that they took to build new yard.

Tuesday, September 2, 2014

Pedigree Charts for Brede Bredesen (1822-1905) and Karen (Huseby) SANDER (1821-1868)


Pedigree Chart. Brede Bredesen SANDER (1822-1905). Image courtesy of Williams Family Pages.


Pedigree Chart. Karen (Huseby) SANDER (1821-1868). Image courtesy of Williams Family Pages.

Monday, September 1, 2014

Berger Eriksen SANDER (c. 1702-1770)

So far the farm histories for the SANDER family have only provided us with enough information to trace Brede Bredsen SANDER's paternal line back another three generations to Berger Eriksen SANDER. Until further documentation is discovered all we know is that he married a Marthe Andersdatter and that they had a son who they named Erik.

Recently I discovered in the Grue parish records what I believe is a record of Berger's death. A Google search had taken me to Arne Sandbakken's page in Geni.com which indicated Berger was born c. 1702 and died in 1770. Though the handwriting of the minister in the Grue parish records is extremely difficult to make out, it appears that an entry for 26 Jun 1770 is for the burial of Berger Erichs. Sander (outlined in red below).


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 2 (1749-1774), Kronologisk liste 1770, side 445-446. Image courtesy of Digitalarkivet.

Arne Sandbakken's entry also provided some additional details for Berger's wife, Marthe. The Grue parish records appear to show that her burial was on 23 Feb 1743. It is the last entry in the first column.


Hedmark county, Grue, Parish register (official) nr. 1 (1712-1748), Chronological list 1743, page 422-423. Image courtesy of Digitalarkivet.

Sunday, August 31, 2014

Erik Bergersen SANDER (c. 1739-1818)

Berger and Marthe's son, Erik, was baptized early in the year 1739. Unfortunately my Norwegian isn't quite good enough to decipher exactly what date the document shown below indicates. Note the upper left hand corner.


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 1 (1712-1748), Kronologisk liste 1739, side 366-367. Image courtesy of Digitalarkivet.

Erik married Eli Sørensdtr Aarstad on 25 Oct 1768 (outlined in red).


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 2 (1749-1774), Kronologisk liste 1768, side 411-412. Image courtesy of Digitalarkivet.

Eli was baptized on Septuagesima Sunday, the 9th Sunday before Easter in 1744. If my calculations are correct, that would have been on 2 Feb.


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 1 (1712-1748), Kronologisk liste 1744, side 434-435. Image courtesy of Digitalarkivet.

They had at least two children, Brede (b. Mar 1779) and Eli (b. 20 Apr 1789). Erik's wife, Eli, was buried 8 Jan 1809 (outlined in red).


Hedmark county, Grue, Parish register (official) nr. 5 (1805-1814), Chronological list 1809, page 138-139. Image courtesy of Digitalarkivet.

Erik died 8 Jan 1818 and was buried on 20 Jan (See entry #7).


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 6 (1814-1830), Døde og begravede 1818, side 102. Image courtesy of Digitalarkivet.

Saturday, August 30, 2014

Brede Eriksen SANDER (1779-1862)

The Grue parish records show the baptism of Erik and Eli's son, Brede Eriksen SANDER in Mar 1779.


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 3 (1774-1792), Kronologisk liste 1779, side 112-113. Image courtesy of Digitalarkivet.

On 13 Jan 1808 Brede married Anne Larsdtr Skaare, the daughter of Lars Pedersen Skaare and Eli Olsdtr Digernes. She was born on 25 Jan 1784 and baptized on 22 Feb (See entry #16).


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 3 (1774-1792), Kronologisk liste 1784, side 248-249. Image courtesy of Digitalarkivet.

Brede and Anne had six children: Lars, Eli, Erik, Brede, Ole, and Maren. For their vital information please refer to the family group sheet below.


Family group sheet. Brede Eriksen SANDER (1779-1862). Image courtesy of Williams Family Pages.

Anne died on 1 Apr 1848 and was buried on the 13th (See entry #56).


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 8 (1847-1858), Døde og begravede 1848, side 282. Image courtesy of Digitalarkivet.

Brede died on 8 Apr 1862 and was buried on the 17th (See entry #56).


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 9 (1859-1863), Døde og begravede 1862, side 265. Image courtesy of Digitalarkivet.

Friday, August 29, 2014

Eli Eriksdtr SANDER (1789- )

The Grue parish records show the birth and baptism of Erik and Eli's daughter, Eli Eriksdtr SANDER, on 26 Apr 1789 and 1 Jun respectively.


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 3 (1774-1792), Kronologisk liste 1789, side 456-457. Image courtesy of Digitalarkivet.

On 5 Jan 1817 Eli married Svenning Svenningsen Helgebøl, the son of Svenning Eriksen Helgebøl and Kari Andersdtr Skulstad.


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 6 (1814-1830), Ekteviede 1817, side 199. Image courtesy of Digitalarkivet.

Svenning was born on 26 Dec 1789 and was baptized on 31 Jan 1790.


Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 3 (1774-1792), Kronologisk liste 1789, side 486-487. Image courtesy of Digitalarkivet.

Eli and Svenning had at least three children: Eli (b. 7 Jul 1818), Karen (b. 11 Jan 1821), and Maren (b. 3 Sep 1825, d. 1857). Svenning passed away c. 1846.

On 6 Apr 1848, their daughter, Karen, married first cousin Brede Bredesen SANDER, the son of Eli's brother, Brede Eriksen SANDER and his wife, Anne Larsdtr Skaare.

We know from a 1944 newspaper article, "Roadside Ramblings," that Eli migrated to the US and lived for a while with Brede SANDER in Winneshiek County, Iowa. She helped care for his family after Karen died in 1868. Strangely she does not appear with them in either the 1860, 1870, or 1880 censuses. What happened to Eli for now must remain a mystery.

Saturday, August 2, 2014

Brede Bredesen SANDER (1822-1905)

This photograph of Brede SANDER is the only one in the family's possession. The date it was taken is unknown, but it obviously would have to have been prior to his death in 1905.


Portrait. Brede Bredesen SANDER (Bef. 1905). Image courtesy of Verla Williams.

The parish records for Brandval i Grue, Hedmark fylke record the birth and baptism of Brede Bredesen SANDER on 12 Jan and 3 Feb 1822 respectively.


Detail of Hedmark fylke, Brandval i Grue, Klokkerbok nr. 1 (1814-1841), Fødte og døpte 1822, side 37. Image courtesy of Digitalarkivet.

Recently I noticed there is another parish record for Brede's birth and baptism in the Grue Ministerialbok (1814-1830) where on page 73b he is listed as entry 13. Since the information is the same, I will simply refer the reader to the link if they are interested in a comparison.

Friday, August 1, 2014

Karen Svenningsdtr (Huseby) SANDER (1821-1868)

Karen Svenningsdtr Huseby was born 19 Jan 1821 and was baptized 18 Feb 1821 in the Brandval church. As seen in the pedigree chart above, she was the daughter of Svenning Svenningsen Helgebøl and Eli Eriksdatter SANDER, which also makes Brede Bredesen SANDER her first cousin.


Detail of Hedmark fylke, Brandval i Grue, Klokkerbok nr. 1 (1814-1841), Fødte og døpte 1821, side 32. Image courtesy of Digitalarkivet.

Just as Brede had an additional record, there is also an additional one for Karen in the Grue Ministerialbok (1814-1830) p. 63, no. 15.

Thursday, July 31, 2014

Brede Bredesen SANDER: Family Group Sheet


At the age of 26, Brede, and Karen, who was 27, got married on 6 Apr 1848 as the parish records attest.


Detail of Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 8 (1847-1858), Ekteviede 1848, side 244. Image courtesy of Digitalarkivet.

However, the records also show that Brede and a woman named Anne Gudmundsdtr had a daughter named Gunne, (aka Jane; see below) who was born on 10 Nov 1847. For Brede's children, please refer to the family group sheet below.


Family group sheet. Brede Bredesen SANDER. Image courtesy of Williams Family Pages.

Wednesday, July 30, 2014

Coming to America

Brede and Karen SANDER, along with their children, Brede Jr. and Anton, and Brede's daughter, Gunne (Jane) left Norway for America in 1853. The Grue parish records indicate that they relocated on 8 Apr.


Detail of Hedmark fylke, Grue, Ministerialbok nr. 8 (1847-1858), Inn- og utflyttede 1853-1857, side 371. Image courtesy of Digitalarkivet.

Tuesday, July 29, 2014

1860 US Federal Census: Brede Bredesen Family

The 1860 Census shows the Brede SANDER family living in Madison Township in Winneshiek County, Iowa. Apparently they were using the patronymic name for a surname and the census taker was not a particularly great speller.


Detail of 1860 US Federal Census. Image courtesy of Ancestry.com.

400 / 378 / Brad Braderson [Brede Bredesen] / 39 / M / Farmer / Norway
Karine do [ditto] / 40 / F / Norway
Jane do / 13 / F / Norway
Brad do / 11 / M / Norway
Anton do / 9 / / M / Norway
Ann S. do / 7 / F / Iowa
Ellen M. do / 3 / F / Iowa
Gertrude E. Oleson / 15 / F / School Teacher / Norway

Source Citation: Year: 1860; Census Place: Madison, Winneshiek, Iowa; Roll: M653_345; Page: 845; Image: 293; Family History Library Film: 803345.
Source Information: Ancestry.com. 1860 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2009. Images reproduced by FamilySearch. 
Original data: 1860 U.S. census, population schedule. NARA microfilm publication M653, 1,438 rolls. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.

Monday, July 28, 2014

Gravestone: Karen B. (Huseby) SANDER

Brede SANDER's wife, Karen, died on 2 Aug 1868 at the young age of 47. She was buried in the Madison Lutheran Church East Cemetery aka the Vold Cemetery (and the Six Mile Grove Cemetery) in Madison township, Winneshiek County.


Plaque. East Madison (Vold) Cemetery, Madison, Winneshiek, IA. Image courtesy of Verla Williams.

Below is the oldest and ironically best picture of her gravestone. Unfortunately the date it was taken is unknown. Notice there is no fence in the background and what I will call the capstone is upside down if you compare with later pictures.

The inscription, which is a fairly common inscription found on Norwegian gravestones, reads, "Her under hviler støvet af Karen B. Sander," which means, "Here under rests the dust [i.e., earthly remains] of Karen B. Sander. Below the death date the remaining inscription reads as follows: "Fred med dit støv, velsignet være dit minde." This means in English, "Peace to your dust, blessed be your memory."


Gravestone. Karen B. (Huseby) SANDER (East Madison (Vold) Cemetery: Winneshiek, IA, 1868). Image courtesy of Vince Williams.

The remainder of the photos show the gravestone in different times and seasons. The first is an undated winter photo. The middle one is from Jul 1993 and the latest from Memorial Day in 2011. Notice the capstone has been repaired and the fence is now chain link.

   
Gravestone. Karen B. (Huseby) SANDER (East Madison (Vold) Cemetery: Winneshiek, IA, 1868). Images courtesy of Vince and Verla Williams (1993-2011).

Sunday, July 27, 2014

1870 US Federal Census: Brede Bredesen Family

Of interest in the 1870 Census is that the SANDER family is listed with the Ole Hermanson family.

Jane SANDER was married by 1870. Anton was actually 19 and obviously not female. I have not yet found a census record for Anna in 1870. However, since Anton was attending Luther and also appears in a separate 1870 entry, I suspect the census taker got the name wrong and "Anton" should have read "Anna," (who would have been 16 and female). Two new additions to the family included my great grandmother Henrietta and her younger brother Bernt. Apparently Brede was also employing two helpers, Erik Erickson and Karen Olson.


1870 US Census. Image courtesy of Ancestry.com.


Detail of 1870 US Census. Image courtesy of Ancestry.com.

Bredison, Brede / 41 / M / W / farmer / Norway
_____, Brede jr. / 21 / M / W / farm labor / Norway
_____, Anton / 16 / F [sic] / W / at home / Norway
_____, Elenor / 13 / F / W / at home / Iowa
_____, Henrietta / 9 / F / W / Iowa
_____, Bernt / 6 / M / W / Iowa
Erickson, Erik / 16 / M / W / farm labor / Norway
Olson, Karen / 40 / F / W / domestic servant / Norway
Source Citation: Year: 1870; Census Place: Madison, Winneshiek, Iowa; Roll: M593_426; Page: 236A; Image: 475; Family History Library Film: 545924.
Source Information: Ancestry.com. 1870 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2009. Images reproduced by FamilySearch.
Original data: 1870 U.S. census, population schedules. NARA microfilm publication M593, 1,761 rolls. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.

Saturday, July 26, 2014

The Glenwood Homestead and Flour Mills

In 1871 Brede and his family moved to Glenwood Township and began farming on a homestead in Section 21. He built a beautiful home that later passed to his daughter, Henrietta, and her husband Gustav Johnson.


Sander Homestead (Glenwood, Winneshiek, IA, date unknown). Image courtesy of Verla Williams.

Volume one of Edwin Bailey's history of Winneshiek County mentions that Brede SANDER had built a flour mill which later became a creamery.


Edwin C. Bailey, Past and Present of Winneshiek County, Vol. 1 (Chicago: S. J. Clarke, 1913), p. 255.
There have been two flour mills erected in Glenwood township. One was built in 1868, known as the stone mill on the Trout river, and had adequate water power for a number of years. Another was built in 1872 by B. B. Sander on the same stream further down, but after a few years the water gave out, so the machinery was sold as scrap iron and the building was converted into a creamery. The stone mill mentioned above was run for several years by steam, but finally was closed, as it did not pay expenses.

Friday, July 25, 2014

Winneshiek County and Glenwood Township (1875)


The 1875 Winneshiek County map below is from the David Rumsey Historical Map Collection and as one can see, even though it shows the sections of each township, it is not a plat map. Rumsey scanned this image from A. T. Andreas' illustrated historical atlas of the State of Iowa.


Winneshiek County, Iowa (1875). Image courtesy of David Rumsey Historical Map Collection.

What is interesting is if one examines the detail of Glenwood township below, one can see B. B. Sander's name at the bottom of Section 22.


Glenwood Township, Winneshiek, Iowa (1875). Image courtesy of David Rumsey Historical Map Collection.

Thursday, July 24, 2014

1880 US Federal Census: Brede B. SANDER Family1880 US Census. Image courtesy of Ancestry.com.


Detail of 1880 US Census. Image courtesy of Ancestry.com.

100 / 101 / Sander, Brede B. / W / M / 58 / Farmer & Miller / Norway
_____, Brede B. jr. / W / M / 32 / Son / At home / Norway
_____, Anne / W / F / 24 / Daughter / Keeping House / Iowa
_____, Ellene / W / F / 22 / Daughter / At home / Iowa
Sander, Henrietta / W / F / 19 / Daughter / At home / Iowa
_____, Berndt / W / M / 16 / Son / At home / Iowa

Source Citation: Year: 1880; Census Place: Glenwood, Winneshiek, Iowa; Roll: 370; Family History Film: 1254370; Page: 136A; Enumeration District: 346; Image: 0461.
Source Information: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 1880 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010.
Original data: Tenth Census of the United States, 1880. (NARA microfilm publication T9, 1,454 rolls). Records of the Bureau of the Census, Record Group 29. National Archives, Washington, D.C.

Wednesday, July 23, 2014

Miner County, South Dakota Commissioner (1884)

Some time in the early 1880s, Brede SANDER went to Miner county, South Dakota. In 1884 he was elected Commissioner and is listed as such in Martin Ulvestad's Nordmændene i Amerika.


Brede B. SANDER.  Martin Ulvestad, Nordmændene i Amerika (Minneapolis, MN: 1907, 1913), pp. 412, 902. Images courtesy of Norway Heritage.

Friday, July 18, 2014

Obituary: Brede Bredesen SANDER (1822-1905)

Brede SANDER died on 9 Oct 1905 in Glenwood, Winneshiek, IA. His obituary appeared in the Norwegian language newspaper, The Decorah Posten, a copy of which is below.


Obituary. Brede Bredesen SANDER. Decorah Posten (13 Oct 1905), p.  8, col. 1.

The following translation of the text of the obituary was provided by Verla Williams:
A Pioneer Passes Away

Old Brede Sander died Monday night at the home of his son-in-law, Gustav Johnson in Glenwood Township after four, five weeks illness. The cause of death was old age infirmity. The deceased was born in Solør near Kongsvinger, the 12th of January, 1822, and he lived to be almost 84 years old. He was married in 1848 to Karen Huseby and came to America in 1851. He worked the first year on the railroad in Illinois and moved in 1852 from Illinois to Winneshiek County. He lived first on what now is Peter Bakke's farm in Decorah township moving to Madison township and settled in 1871 on the farm in Glenwood township where he died. Brede Sander was among those who called Dr. Koren as pastor and he heard Pastor Koren's first sermon in Iowa. He was the first who signed up by subscription to the Building Fund of Luther College, and he gave the largest sum - $300. He operated for a while a flour mill and then often brought gifts of flour to the household at Luther College. Sander had six children -- three boys and three girls. One of his sons, Dr Anton Sander was for a time a teacher at Luther College but he died young while a teacher in New York. The other five children live, the oldest son, Brede in Miner Co., So. Dak. where also old Sander resided for awhile. Mrs. Sander died in 1868. Blessed be the pioneer's memory.

Thursday, July 17, 2014

Gravestone: Brede Bredesen SANDER

Brede SANDER was buried in the Glenwood Lutheran Cemetery in rural Glenwood township. An undated early photograph shows the gravestone alone with very few graves nearby and a lot of tall grass. The inscription is the same as the one on his wife Karen's gravestone. It reads, "Fred med dit støv, velsignet være dit minde." This means in English, "Peace to your dust [i.e., earthly remains], blessed be your memory."


Gravestone. Brede B. SANDER (Glenwood, Winneshiek, IA: Glenwood Lutheran Cemetery, 1905). Image courtesy of Verla Williams (date unknown).

The next two photographs are also undated unfortunately. The first shows the considerable number of graves that have been added to the cemetery since the photograph above and also has some rather large flower bushes in front of the grave. The second has been cropped to highlight the gravestone itself.


Gravestone. Brede B. SANDER (Glenwood, Winneshiek, IA: Glenwood Lutheran Cemetery, 1905). Images courtesy of Verla Williams (date unknown).

Below are photographs of the gravestone from the years 1993-2011:


Gravestone. Brede B. SANDER (Glenwood, Winneshiek, IA: Glenwood Lutheran Cemetery, 1905). Image courtesy of Vincent D. Williams (Sep 1993).


Gravestone. Brede B. SANDER (Glenwood, Winneshiek, IA: Glenwood Lutheran Cemetery, 1905). Image courtesy of Verla Williams (25 May 2008).


Gravestone. Brede B. SANDER (Glenwood, Winneshiek, IA: Glenwood Lutheran Cemetery, 1905). Image courtesy of Verla Williams (29 May 2011).

The gravestone immediately to the left of Brede's stone belongs to his granddaughter, Mabel A. Johnson, who died at the tender age of 10 in 1899. It is curious that one is not able to see this stone in the top picture above. To the left of Mabel's stone is that of Vivian R. (Ask) Johnson, who was the wife of Brede's grandson, Arthur Johnson. Vivian passed away in 1935. Behind and to the right of Brede's stone is the Helmer Williams family gravestone. Helmer was a brother of Sigvart Williams and died in 1930.